SPOEDLIJN: 023-5333222 (DAG) / 023-2242526 (AVOND/NACHT) / WWW.SPOEDPOST.COM

Privacy en rechten


Privacy
Gezondheidscentrum Schalkwijk respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.

Persoonsgegevens
Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.
Het is mogelijk dat deze website diensten biedt, zoals chatrooms, gastenboeken of forums, die ervoor zorgen dat (persoonlijke) gegevens die u invoert zichtbaar zijn voor anderen. Wees voorzichtig met het openbaar maken van dergelijke gegevens.

Rechten van de patiënt

  • De cliënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
  • De cliënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de cliënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
  • De cliënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
  • De cliënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens; het verzoek om verwijdering wordt bewaard.
  • Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
  • Indien de cliënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
  • Daar waar de cliënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.